17
APR
2019

多倫多區校友會:猶太文化與釋經之探索專題講座 (2019/04/02)

多倫多區校友會 於2019年4月2日舉辦猶太文化與釋經之探索專題講座,由周漢燊牧師主講。

  • 20190402-001
  • 20190402-007
  • 20190402-009
  • 20190402-010
  • 20190402-011
  • 20190402-012
  • 20190402-102